„Ciężka sprawa”

Jeden z naszych klientów prowadzi skup metali. Dostawcą może być osoba fizyczna, a jej dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego i numer PESEL) wprowadza się do systemu komputerowego, który wymusza uzupełnienie konkretnych pól. Podczas audytu powstało pytanie, czy konieczne i uzasadnione jest zbieranie wszystkich wymienionych wyżej danych.

Rozwiązanie:
Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każda osoba fizyczna, niebędąca przedsiębiorcą, dostarczając złom do skupu, powinna podpisać formularz jego przyjęcia, w którym należy określić rodzaj odpadów i źródło ich pochodzenia oraz podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby. Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2013 r. ustanowił wzór formularza, w którym znalazły się te same kategorie danych, co w przywołanej ustawie. Żaden z tych aktów prawnych nie mówi więc o konieczności podawania przez dostawcę swojego numeru PESEL. Choć osoby prowadzące skup metali mogą żądać od dostawcy okazania dokumentu tożsamości, na co zezwala przepis art. 102 ustawy o odpadach, to jednak nie mogą go w żaden sposób utrwalać, tym samym zbierając numer PESEL, jaki widnieje w tym dokumencie. Pozostałe dane, czyli imię, nazwisko adres i numer dokumentu tożsamości dostawcy, powinny być przechowywane przez okres pięciu lat i udostępniane jedynie na potrzeby postępowania prowadzonego przez uprawnione organy.